VINAŘSTVÍ CAN MAJORAL

D.O. Pla i Llevant

Návštěvu tohoto vinařství vzhledem k jeho rodinnému charakteru, sjednáváme individuálně a je možná jen po předchozím objednání. Dejte nám vědět, že máte zájem a my Vám rádi připravíme nabídku degustace.

O vinařství Can Majoral

Ve dvou krás­ných loka­li­tách v blíz­kosti měs­tečka Algaida, se na 17 hek­ta­rech rodin­ného vinař­ství Can Majo­ral eko­lo­gicky pěs­tuje 14 růz­ných domá­cích a mezi­ná­rod­ních odrůd. Oblast Son Reus, na cestě z Algaidy do Pinu, se nachá­zejí v blíz­kosti stře­do­vě­kého pan­ství, které po křes­ťan­ském dobytí ve 13. sto­letí – dalo jméno této oblasti a nahra­dilo jméno Buti­ba­lausí, původní maur­ské jméno dané stejné oblasti. Půdy zde mají jílové slo­žení s vel­kým podí­lem oxidu železa, které jim dodává měděně čer­ve­nou barvu. Son Roig je další oblast, která se nachází v idy­lické kra­jině mírně zvl­ně­ných vápen­co­vých a jílo­vých pozemků obklo­pe­ných man­dlov­níky a fíkov­níky a při­jímá úkryt z úpatí Randa a Son Roig.

Jedná se o malé a velmi výrazné rodinné vinař­ství, zalo­žené v roce 1979. Pro­jekt byl zahá­jen tou­hou a pře­svěd­če­ním, že na Mallorce a kon­krétně v Algaidě by mohly být vyrá­běny vysoce kva­litní vína.  Je těžké říci, zda to mělo být expe­ri­men­tem nebo koníč­kem, nebo jen zába­vou, ale prav­dou je, že od začátku výsadby se v tomto pro­jektu děje vše skvěle ve všech ohledech.

Od počátku bylo pěs­to­vání vinic orga­nické. To zna­mená respek­to­vání země­děl­ských cyklů a nepo­u­žití hno­jiv nebo syn­te­tic­kých che­mi­ká­lií. Od pro­ře­zá­vání révy až po skli­zeň se pro­vádí vyčer­pá­va­jící kon­t­rola jak zdraví rost­lin, tak kva­lity hroznů. Díky tomuto způ­sobu jsou sice nízké výnosy, ale za to hrozny vysoké kva­lity, bez odpadu a s opti­mál­ním zdra­vot­ním stavem.

Can Majo­ral má veš­ke­rou tech­no­lo­gii pro pro­vá­dění opti­mální vini­fi­kace pro kaž­dou odrůdu. Cílem a filo­zo­fií je respek­to­vání révy a jejích potřeb k výrobě vína. Proto pou­ží­vají pouze domácí kva­sinky pro fer­men­taci, nízké dávky síry a kon­t­rolu tep­loty během celého pro­cesu. Jed­nou z hlav­ních hod­not vinař­ství jsou lidé, kteří v něm pra­cují a díky nimž pro­jekt Can Majo­ral pokra­čuje vpřed.

KONTAKTUJTE NÁS:
Daniel JINDRA
+420 773 643 680
info@visitmallorca.cz

SLEDUJTE NAŠE CESTY NA:

© 2020 | Visit Mallorca