VINAŘSTVÍ JOSÉ L. FERRER

D.O. Binissalem

Degustace 1

  • Vyzvednutí před hotelem
  • Prohlídka vinařství (11:00 hod.)
  • Degustace 8 druhů vín
  • K vínu sýr, džem z hroznů, mallorské krekry, voda
  • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba 3-4 hodiny
Cena za osobu 70 eur / minimum 2 osoby

Degustace 2

  • Vyzvednutí před hotelem
  • Prohlídka vinařství (11:00 hod.)
  • Degustace 8 druhů vín
  • K vínu tapas (sýr, salám, Pa amb oli, džem z hroznů, mallorské krekry, voda)
  • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba 3-4 hodiny
Cena za osobu 80 eur / minimum 2 osoby

O vinařství José L. Ferrer

V roce 1931, sotva 28 letý mla­dík José Luis Ferrer Ramo­nell, stu­dent inže­nýr­ství ve Fran­cii, zalo­žil tuto vinici pod názvem Viní­cola de Binissa­lem. Poz­ději vinař­ství dostalo svůj sou­časný název – Bode­gas José L. Ferrer a značku s čer­ve­nou stu­hou, která je syno­ny­mem kva­lity a pres­tiže dodnes.

V sou­časné době jde stále o rodinné vinař­ství, za které zod­po­vídá již třetí a čtvrtá gene­race vinař­ského rodu Ferrer, která i dnes vyu­žívá toho, co jim při­nesla his­to­rie a zdě­děné zku­še­nosti. Záro­veň své dědic­tví obo­ha­cují o nové poznatky. Vyu­ží­vá­ním pokro­či­lých moder­ních zaří­zení, které kom­bi­nují s nej­lep­šími tra­dič­ními tech­ni­kami a pře­de­vším s vášní pro vína, která je téměř gene­ticky pře­ná­šená z gene­race na gene­raci, dostali za odměnu uznání míst­ního trhu i ceny v zahraničí.

Vinař­ství José L. Ferrer vlastní 120 hek­tarů vinic v rámci obcí, které patří k oblasti Binissa­lem. Na těchto vini­cích se pře­vážně pěs­tují místní odrůdy regi­onu, jako jsou čer­vené hrozny Manto Negro a Callet a bílé Prensal Blanc (Moll). Kromě nich pěs­tují i jiné odrůdy jako je Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Tem­pra­nillo, Mer­lot, Gor­gollassa, Char­don­nay a drobné hrozny Moscatel.

Tato oblast země sdru­žuje opti­mální pod­mínky pro pěs­to­vání vinné révy. S typem země, nad­moř­skou výš­kou a ide­ál­ním poča­sím mění tato vína v exklu­zivní osobnost.

 

KONTAKTUJTE NÁS:
Daniel JINDRA
+420 773 643 680
info@visitmallorca.cz

SLEDUJTE NAŠE CESTY NA:

© 2020 | Visit Mallorca