VINAŘSTVÍ MIQUEL OLIVER

D.O. Pla i Llevant

Degustace 1

 • Vyzvednutí před hotelem/ubytováním
 • Návštěva nového sklepa
 • Ochutnávka 6 druhů vín
 • Krekry + voda
 • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba cca. 3 hodiny
Cena za osobu 60 eur / minimum 2 osoby

Degustace 2

 • Vyzvednutí před hotelem
 • Návštěva nového a starého sklepa
 • Ochutnávka 6 druhů vín
 • Krekry + voda
 • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba cca. 3,5 hodiny
Cena za osobu 65 eur / minimum 2 osoby

Degustace 3

 • Vyzvednutí před hotelem
 • Návštěva nového sklepa
 • Ochutnávka 8 druhů vín
 • Mallorské tapas (sýr, salám, olivy, krekry)
 • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba cca. 3,5 hodiny
Cena za osobu 75 eur / minimum 2 osoby

Degustace 4

 • Vyzvednutí před hotelem
 • Návštěva nového a starého sklepa
 • Ochutnávka 8 druhů vín
 • Mallorské tapas (sýr, salám, olivy, krekry,)
 • Odvoz zpět k hotelu

Po celou dobu se Vám věnuje český průvodce.
Orientační doba cca. 4 hodiny
Cena za osobu 80 eur / minimum 2 osoby

O vinařství Miquel Oliver

V roce 1912, Mel­chor OLIVER zasa­dil jeho první vin­nou révu a vznikla značka Bodega Miquel Oli­ver, nyní již s více než sto­le­tou tradicí.

Vinař­ství, které sídlí v Petře, malé obci v srdci Mallorky, v sou­časné době vede Miquel a Pilar, vnuk a prav­nučka Mel­chora Oli­vera. Před­sta­vují již třetí a čtvr­tou gene­raci vinař­ské rodiny. Jako čle­nové rodin­ného týmu, se snaží každý den o dosa­žení doko­nalé har­mo­nie mezi minu­lostí a sou­čas­ností. Z minu­losti zacho­vá­vají vše pod­statné, vášeň, ducha, odhod­lání a samo­zřejmě vin­nou révu. Sou­časně při­dá­vají mla­dist­vou dyna­miku, moderní tech­no­lo­gie a inovace.

Každé víno má svůj pří­běh. Některé z nich jsou dědic­tvím minu­lých gene­rací, zatímco jiné jsou výsled­kem ino­vač­ního expe­ri­men­to­vání. Každé z nich má svou vlastní osob­nost, díky chuti, vůni a nuan­cím, které tato vína dělají jedi­neč­nými. Všechna vína mají jednu věc spo­leč­nou: kva­litu a vášeň, s níž jsou vyrobeny.

Vět­šina vín, zís­kala oce­nění, vysoké skóre a nad­šené kri­tiky ve špa­něl­ských a mezi­ná­rod­ních vinař­ských prů­vod­cích a obchod­ních pub­li­ka­cích. Za to vše vděčí zejména části ost­rova – Plá i Lle­vant – vinař­ské oblasti, kde to všechno začíná…

KONTAKTUJTE NÁS:
Daniel JINDRA
+420 773 643 680
info@visitmallorca.cz

SLEDUJTE NAŠE CESTY NA:

© 2020 | Visit Mallorca